Пица

Омиленото јадење на многу луѓе е пицата. Но која големина да ја земаме за парите кои ги плаќаме?  Која пица овозможува повеќе квадратни [...]

Алгебра

Природни броеви  Коренување  Логаритмирање  Линеарни равенки и неравенки  Сиситем линеарни равенки и неравенки  Квадратни равенки  Равенки што се сведуваат на квадратни  Систем од [...]