Велигденски јајца – График


Како да нацртате графички крива која наликува на јајце?

За таа цел најблиску ни е ако нацртаме елипса. Ќе ја искористиме следнава равенка на елипса:  x²/9+y²/4=1 ,кадешто вториот член ќе го помножиме со функцијата t(x) и ќе ја добиеме равенката x²/9+y²/4*t(x)=1

За t(x) ќе земеме три примери и со нивно решавање ќе ги добиеме следните графици:


 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *