Тригонометриски функции од остар агол

Основни елементи на правоаголниот триаголник (црт. 1) се неговите страни (катетите а и b и хипотенузата c) и неговите остри агли (α и β)

259-sl1
Црт.1

За основните елементи на правоаголниот триаголник е точно:

260-f1
Тригонометриските функции од остриот агол се дефинирани на следниов начин:260-f2
Секоја тригонометриска функција од даден остар агол α е еднаква на соодветната кофункција од неговиот комплементен агол β (α + β = 90⁰), т.е.

261-f1

Со α и R да ги означиме соодветните мерни броеви во степени и во радијани на еден ист агол. Врската меѓу α и R е изразена со формулата:

261-f2262-f1
Таблица за изразување на некои агли од степени во радијани:

262-t1

 

– trigonometriski funkcii od ostar agol –


Спонзорирано:


Total Page Visits: 9990 - Today Page Visits: 3