Проста каматна сметка

На позајмените и вложените средства во банка се пресметува извесна камата (лихва).

Каматата претсатвува процентен износ од позајмената (вложената) сума, како парична надокнада. Каматата се разликува од обичниот процент бидејќи при пресметување на каматата се зема во предвид не само процентот туку и времето  на кое средствата се позајмени (вложени). Ако каматата се  пресметува на иста вложена(позајмена ) сума во секој период на пресметување на камата, тогаш таа се вика проста камата .

Четири величини кои се јавуваат при пресметување на проста камтна сметка се:

K – (основа, главница или капитал)- основна сума на која се пресметува каматата

i – камата

p – каматна стапка изразена во процент(%)

t – време за кое се пресметува каматата


Формули:

 

Total Page Visits: 9964 - Today Page Visits: 1