Периметар на кружница. Плоштина на круг

Кружница

  • Делот од кружницата ограничен со две точки кои лежат на неа се вика кружен лак;
  • Делот од кругот ограничен со кружницата и било кои два полупречника се нарекува кружен исечок;
  • Делот од кругот ограничен со кружницата и една нејзина тетива се нарекува кружен отсечок


Црт. 1


1. Периметар на кружница и плоштина на круг

223-c11


2. Плоштина на делови од кругот

  • Плоштината на кружен исечок се пресметува со формулата:
223-f1
224-c12
  • Кружен лак “l” може да се пресмета по следната формула:
  • Доколку го знаеме кружниот лак, тогаш плоштината на кружниот исечок може да се пресмета и со следната формула:
224-f1
  • За понапредните математичари кои знаат да решаваат интеграли, периметарот и плоштината може да се пресметаа по следниве формули:
  • Плоштината, пак, на кружниот отсечок може да се пресмета како разлика меѓу плоштината на кружниот исечок и рамнокракиот триаголник формиран од двата полупречника и тетивата. Имајќи ја в предвид плоштината на овој триаголник која, изразена преку познатите величини  r и α, изнесува:
  • Плоштината на кружен прстен се пресметува со формулата:
225-c14


  • Видео лекција – Периметар на кружница и плоштина на круг

– perimtar na kruznica i plostina na krug –Спонзорирано:


Total Page Visits: 40920 - Today Page Visits: 4