Геометрија

 • Вектори
  • Поим за вектор
  • Собирање на вектори
  • Одземање на вектори
  • Множење на вектор со број
 • Аналитичка геометрија
  • Права
  • Криви од втор ред
 • Плоштина на многуаголник и круг
  • Плоштина на паралелограми
  • Плоштина на триаголник
  • Плоштина на трапез и трапезоид
  • Периметар и плоштина на правилен многуаголник
  • Периметар на кружница. Плоштина на круг
 • Плоштина и волумен на геометриски тела
  • Плоштина и волумен на призма
  • Плоштина и волумен на пирамида
  • Плоштина и волумен на потсечена пирамида
  • Плоштина и волумен на цилиндар
  • Плоштина и волумен на конус
  • Плоштина и волумен на потсечен конус
  • Волумен на топка и делови на топкаLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *