Плоштина на многуаголник

1. ПЛОШТИНА НА ПАРАЛЕЛОГРАМИ

1.1. ПЛОШТИНА НА КВАДРАТ

211-f1

кадешто а е страната, а d е дијаrоналата на квадратот.

211-c1
КВАДРАТ – Црт.1
Видео лекција – Плоштина и периметар на квадрат

linia

1.2. ПЛОШТИНА НА ПРАВОАГОЛНИК

212-c2
ПРАВОАГОЛНИК – Црт.2

P = a ∙ b

Видео лекција – Плоштина и периметар на правоаголник

linia

1.3. ПЛОШТИНА НА РОМБОИД

Плоштината на ромбоидот е се пресметува по следниве формули:

P = a ∙ hₐ          P = a ∙ b ∙ sinα

213-c3
РОМБОИД – Црт.3
https://www.youtube.com/watch?v=lHtU8txlCpU&t=72s
Плоштина и волумен на Паралелограм (Ромб, Ромбоид)

linia

1.4. ПЛОШТИНА НА РОМБ

Формулите за пресметување на плоштината на ромб се:

213-f1
214-c4
РОМБ
linia

2. ПЛОШТИНА НА ТРИАГОЛНИК

Плоштината на триаголникот е еднаква на полупроизводот на страната и соодветната висина, т.е.

214-f1
215-c5
ТРИАГОЛНИК

Кога се познати две страни и аголот, зафатен меѓу нив, тогаш плоштината на триаголникот се пресметува со формулите:

215-f1
216-c6

Страните а, b, c, радиусот на впишаната кружница r, радиусот на опишаната кружница R и плоштината Р на триаголникот се сврзани со следниве формули:

Херонова формула:

216-f1
linia

3. ПЛОШТИНА НА ТРАПЕЗ И ТРАПЕЗОИД

Плоштината на трапез е еднаква на производот од полузбирот на неговите страни и висината, т.е.

217-f1
217-c7
ТРАПЕЗ – Црт.7

Плоштината на еден четириаголник (трапезоид) може да се пресмета со помош на Хероновата формула ако му се познати сите страни и една од дијагоналите (црт.8) и притоа

218-c8
ТРАПЕЗОИД – Црт.8

Ако четириаголникот има нормални дијагонали (на пр. делтоид, црт.9), тогаш неговата плоштина може да се пресмета со формулата:

219-c9
Делтоид – Црт.9


linia

4. ПЕРИМЕТАР И ПЛОШТИНА НА ПРАВИЛЕН МНОГУАГОЛНИК

Рамнокракиот триаголник АОВ се вика карактеристичен триаголник на правилниот n-аголник

220-c10
ПРАВИЛЕН МНОГУАГОЛНИК – Црт. 10


Страната a, радиусите R и r на опишаната и впишаната кружница на правилниот n-аголник се елементи на карактеристичниот триаголник. За карактеристичниот триаголник АОВ се точни следниве формули:

221-f1

Периметарот на правилниот n-аголник се пресметува со формулата:

222-f1

Плоштината на правилниот n-аголник се пресметува со формулата:

222-f2
linia
  • Видео лекција – Плоштина на многаголник:

linia
  • Видео лекција – Плоштина на триаголник:

– Plostina na mnoguagolnik –
Total Page Visits: 39258 - Today Page Visits: 2