Формули

  •  Алгебарски изрази:

alg-1

linia

  • Квадратна формула:

alg-3

linia

  • Степенување:

alg-4

linia

  • Коренување:

korenuvanje

linia

  • Логаритмирање:

logaritam

linia

  • Тригонометриски функции:

– правоаголен триаголник:

trig-1

– идентитети:

trig-5

– Тригонометриски функции од збир и разлика на два агла:

trig-2

– Тригонометриски функции од двоен и половина агол:

trig-3

trig-4

linia

  • Изводи од некои посебни функции

linia

  • Tаблица со некои основни интегралTotal Page Visits: 12166 - Today Page Visits: 6