Алгебра

Природни броеви  Коренување  Логаритмирање  Линеарни равенки и неравенки  Сиситем линеарни равенки и неравенки  Квадратни равенки  Равенки што се сведуваат на квадратни  Систем од [. . .]