Размислете убаво пред да го дадете одговорот, бидејќи со секов нов поглед наоѓате нова бројка. Уживајте: [. . .]

Математичка Анализа

Математичка индукција Принципот за математичката индукција Биномна формула Комбинаторика Варијации Пермутации Комбинации Низи од броеви Аритметичка прогресија Геометриска прогресија Изводи Поим за извод [. . .]