Author
Elena Arizanova

Тригонометриски формули за sin, cos, tg i ctg  изразени преку tg од половичен агол.

Тригонометриски формули за sin, cos, tg i ctg изразени преку tg од половичен агол. Научете повеќе за тригонометриските функции на страната е-математика.мк http://www.e-matematika.mk/trigonometrija [. . .]