Пронајди го кодот?

Пронајди го кодот?
Кодот содржи три броеви. Точниот код е некоја варијанта од три броеви, добиена од следниве услови дадени на сликата:Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *