Пресметај колку е аголот при темето Е. x = ?

Доколку ги знаеме другите агли дадени на сликата, како и фактот дека страните BC = BF (еднакви меѓу себе), пресметај колку е аголот Х = ?Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *