ФИНАЛНИ РЕЗУЛТАТИ КЕНГУР 2018 со награди

ПОЧИТУВАНИ
Во прилог се финалните резултати од МЕЃУНАРОДНИОТ МАТЕМАТИЧКИ НАТПРЕВАР КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦИ 2018

Основно образование
I     одделение   види  тука
II    одделение   види  тука
III   одделение   види  тука
IV   одделение   види  тука
V    одделение   види  тука
VI   одделение   види  тука
VII  одделение   види  тука
VIII одделение   види  тука
IX   одделение   види  тука

Средно образование
I   клас     види  тука
II  клас     види  тука
III клас     види  тука
IV клас     види  тука

 

Превземено од сојуз на математичари на Македонија
www.smm.com.mkLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *