Витраж – Стакло

Прозорец во црква е изработен во витраж обоен како на цртежот. Буквите R,G,B означуваат стакло во црвена, зелена и сина боја соодветно.
Ако се употребени 400 см2 зелено стакло, колку см2 сино стакло е употребено?

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *