Пронајди го кодот?

Пронајди го кодот?
Кодот содржи три броеви. Точниот код е
некоја варијанта од три броеви, добиена
од следниве услови:
682  еден број е точен, и е на точно место,
614  еден број е точен, но е на погрешно место,
206  два броја се точни, но се на погрешно место,
738  ниту еден број не е точен,
780  еден број е точен, но е на погрешно место.3 thoughts on “Пронајди го кодот?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *