(Видео) Множење броеви, преку цртање линии

На следното видео е прикажано множење на два броја преку цртање линии. Преку овој начин не е потребно да ја знаете таблицата множење. Доволно е да ги собирате точките кои се формираат при пресекот на линиите.
Видео:

Може да ве интересира и темата Природни броеви:
(Собирање и множење, одземање и делење на природни боеви, прости и сложени броеви, признаци за делливост, НЗС и НЗД)

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *