Бројот Гуголплекс!!

Гуголплекс е бројот кој се пишува само во експоненцијална форма, бидејќи во стандардна форма е невозможно да се напишат сите нули после единицата што ѓи има овој број .
Гуголплекс се пишува како 10 на гугол или како што е покажано на сликата.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *