Колку изнесува плоштината на триаголникот означен со буквата А?

Даден е квадрат  во кој се впишани повеќе триагоници како на сликата. Плоштините на зелените триаголници се дадени освен на триаголникот означен со А. Тие изнесуваат 7, 4 и 5. Пресметај ја плоштината на зелениот триаголник означен со А?

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *