Начин на множење броеви

Освен стандардниот начин на множење броеви, на сликата е даден поинаков начин, можеби е и побрз. Погледнете ја сликата подолу и проверете:

  • Доколку множењето е со два исти двоцифрени броја (на пример квадрат на број):

 

  • Доколку множењето е со два различни двоцифрени броја:

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *