Плоштина на многуаголник

На следнава видео презентација се прикажани најбитните формули за решавање на плоштина на различен тип многуаголник.
Погледнете :

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *