Мат. Aнализа

 • Комбинаторика

  • Варијации

  • Пермутации

  • Комбинации

 • Низи од броеви

  • Аритметичка прогресија

  • Геометриска прогресија

 • Изводи

  • Поим за извод

  • Изводи од некои посебни функции

  • Основни правила за диференцирање

  • Извод од сложена функција

  • Изводи од повисок ред

  • Диференцијална функција

  • Примени на Изводите во геометријата

  • Примена на диференцијално сметање

 • Интеграли

  • Примитивна функција

  • Таблица со некои основни интеграли

  • Основни својства на неопределениот интеграл

  • Интегрирање по метод на замена

  • Интегрирање по делови

  • Определен интеграл

667вкупно посети,1денешни посети